Regnskogsföreningen bildades år 2010. Dessförinnan hade många av dem som ingår i föreningens styrelse arbetat med regnskogsfrågor i andra organisationer under många år.

Vårt arbete har varit fokuserat på ett stort regnskogsområde i norra delen av brasilianska Amazonas som går under namnet Karib. Arealen är 280 000 kvadratkilometer, vilket motsvarar 62 procent av Sveriges yta. Regnskogen i Karib är i sin helhet skyddad genom olika slags reservat. Vår tidigare samarbetsorganisation Ecam arbetade med urfolk i Karib och hjälpte dem att få kontroll över sina traditionella marker. Den regnskogsnedhuggning som förekommer i Karib är koncentrerad till en mindre del av det väldiga området, och Regnskogsföreningen stödjer en kampanj för att visa på värdet av att behålla regnskogarna där.

 

Regnskogsföreningens stöd utökades stegvis. Först inleddes ett samarbete med quilombolas som bor i regnskogen, ättlingar till tidigare förslavade människor, för att bidra till skydd av deras skogar. Därefter inkluderades folk som lever längs floderna och också är beroende av att regnskogen skyddas.

I flera av kommunerna där Karib ingår finns ett skötselråd, som ansvarar för skötsel och förvaltning av de skyddade områdena. Regnskogsföreningen har bidragit till att kommunerna har utsett kompetenta representanter i skötselråden.

Det största hotet mot Amazonas regnskog är expanderande boskapsskötsel. Varje år huggs ytterligare skog ner för att skapa nya betesmarker och ersätta sådana som blivit utarmade. Med relativt enkla metoder är det möjligt att undvika att betesmarkerna utarmas. Den betade marken inhägnas och delas in i fållor. Nötkreaturen flyttas sedan mellan fållorna, för att få till ett lagom betestryck. Produktionen per hektar kan flerdubblas ‒ utan att ny regnskog behöver huggas ner! Regnskogsföreningen har gjort stora ansträngningar för att få boskapsägare att delta i utbildningar, som syftar till att göra boskapsskötseln i Amazonas långsiktigt hållbar. Många boskapsägare är nu med på tåget.

Regnskogsföreningen har det senaste året utvidgat sitt verksamhetsområde till att omfatta även södra Amazonas, där en ny avskogningsfront vuxit fram. Den insatsen är akut nödvändig.

Från att i början endast ha haft en huvudsaklig finansiär har föreningen nu flera olika finansiärer, och har nu möjligheten att bredda våra projekt till alla de målgrupper som behövs.

Vårt stöd kanaliserades tidigare helt genom en enda samarbetsorganisation, som vi nu avslutat samarbetet med. Istället går vårt stöd direkt till fem organisationer som arbetar med olika målgrupper.

Regnskogsföreningen har gjort en ordentlig resa från mindre projekt till flera stora med avgörande resultat för Amazonas bevarande.