Tidigare projekt

Nedan följer sammanfattningar av några av de projekt som medlemmarna i Regnskogsföreningen drivit under senare år. Genom vår långa erfarenhet vet vi att för att skydda regnskogen på lång sikt måste vi arbeta direkt med folken som lever där, med fokus inte enbart på att skydda regnskogen från skövling utan genom att möjliggöra att de skogslevande folken kan utöva sina mänskliga rättigheter och försörja sig genom ekonomiskt och ekologiskt uthålliga inkomstkällor.

Sedan 2013 stödjer vi allt större projekt i norra Amazonas som du kan läsa mer om här.

 

”Barfotabarnmorskor i Amazonas” 2014

Regnskogsföreningen har tillsammans med New Hope genomfört ett drygt tvåårigt projekt i regionen Médio Purus i delstaten Amazonas i Brasilien. Kvinnor som agerar barnmorskor från 29 byar fick möjlighet att utbyta erfarenheter och lära varandra nya metoder, samt vidareutbildas inom preventiv vård av gravida och nyfödda. Drygt 200 assisterade förlossningar ägde rum under projektets gång, och alla barn eller mödrar har överlevt.

Första karibprojektet – piloten för det tvååriga projektet

Regnskogsföreningen har, i samarbete med organisationen ECAM, gett stöd åt kaxuyanafolket för återuppbyggnad av deras kulturella identitet, egenart och mångfald samt för att skydda den del av Karibkorridoren som utgör deras område – cirka två miljoner hektar regnskog i delstaten Pará i Brasilien. Först och främst har projektet handlat om att stärka kaxuyanafolkets sammanhållning och kultur – och att i demokratisk anda stärka deras organisation, för att på så sätt både stödja kaxuyanafolket som grupp och skydda den biologiska mångfalden i deras område.

Hållbar nötköttproduktion

Ett av de stora hoten mot regnskogen är den icke hållbara nötköttsproduktionen i Brasilien. Genom boskapens betande packas jorden hårt, och omöjliggör hållbar betesmark. Resultatet blir att man måste hugga ned ny skog för att komma åt nytt bete. Ett projekt med syftet att påverka små boskapsägare i Brasilien för att uppnå minskad regnskogsnedhuggning genomfördes med brasilianska Amigos da Terra – Amazônia Brasileira. Projektet var mycket lyckosamt och bidrog till att ranchägare ändrade former bostadsuppfödning och att avskogningen i området minskat. Det finns möjligheter att nyttja marken på ett hålbart sätt.

Surui

Medlemmarna i Regnskogsföreningen har länge haft kontakt med suruífolket i östra Rondônia, Brasilien. Ledaren från folket, Almir Suruí, har vid flera tillfällen besökt Sverige och driver kampen för att skydda skogen på kreativa sätt. Han har bland annat utsetts till en av världens mest kreativa män 2011 av Fast Company Magazine, till stor del för sitt samarbete med Google. Suruífolket kontaktades i början av 80-talet och arbetar nu stort med att återplantera sitt reservat och hitta vägar till fysisk och kulturell överlevnad. Vi har stött dem genom frivilligorganisationen Kanindé, och genom direkt stöd med trädplantering och genom att skänka kameror och datorer.

Uru-eu-wau-wau

En av medlemmarna i Regnskogsföreningen initierade stödet till frivilligorganisationen Kanindé redan i slutet av 80-talet. Organisationen har därefter vuxit och är idag en av de mest respekterade inom regnskogs- och ursprungsfolksskydd i Brasilien. Under många år var en stor del av det svenska stödet riktat mot folket uru-eu-wau-wau, vilka kontaktades i början av 70-talet då det var i risk för total utradering då koloniseringsfronten nått deras områden.

Mabira - regnskogen i sockerhavet

Trots att Mabira i Uganda varit skyddad som skogsreservat sedan 1932 har det inte hindrat illegala avverkningar och storskaliga exploateringsplaner. 2007 bestämde sig Sugar Corporation of Uganda Limited som dels ägs av staten i Uganda för att utvidga de redan omfattande arealerna av sockerplantager i regionen. En tredjedel av Mabira skulle skövlas för att ge plats åt sockerrör. Protesterna kom oundvikligen. Miljöaktivister opponerade sig genast mot planerna, och hoten pågår. En av Regnskogsförenings medlemmar följer protesterna.

Sjuksköterskor

Under mer än tio år hade det brasilianska ursprungsfolket uru-eu-wau-wau tillgång till en sjuksköterska på plats i sina byar genom svenskt stöd. New Hope Reseindustrins barnfond bidrog ekonomiskt. Sedan stödet startade har inte ett enda barn dött, men många har fötts och fått den vård de behövt.

Okontaktade ursprungsfolk

I flera år har Regnskogsföreningens medlemmar stött ett samarbete med frivilligorganisationen Kanindé och den brasilianska indianskyddsmyndigheten FUNAI för att lokalisera och därmed kunna skydda de isolerade folken från ofrivillig kontakt. Processer för att skydda nyligen kontaktade folk ingick.

Stöd till gummitapparorganisationer i Brasilien

Gummitapparna levde under slavliknande förhållanden ända tills på 90-talet, då Chico Mendes kamp givit visst utslag. Stödet till gummitapparna och uppbyggandet av deras organisationer har varit avgörande för dessa människor, som till stor del varit analfabeter och utsatta för starka påtryckningar utifrån för att komma åt deras skog. Med svenskt stöd kunde de ta fram skyddsplaner för sina reservat, bygga upp sina organisationer och ta fram alternativa försörjningsalternativ.

Chocó

Medlemmar ur Regnskogsföreningen har samarbetat med frivilligorganisationen Altropico under många år i sitt arbete för att skydda området Chocó (norra Ecuador och södra Colombia). Området har ett av världens blötaste klimat och består av moln- och regnskog med folk från olika grupper – afroamerikanska, ursprungsfolk och mestiser. Det är ett av världens artrikaste områden. Sättet som Altropico arbetar på är unikt i regionen då de som pionjärer introducerat ”participatory planning”, vilket innebär att man utgår från målgruppens egna erfarenheter och åsikter om vad som behöver göras och hur det bäst kan genomföras.